ชนัญชิดา แจ่มทอง

ชื่อ : ชนัญชิดา แจ่มทอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ภฟก 42758)

Visitors: 84,306