จตุภพ ฉวี

ชื่อ : จตุภพ ฉวี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  อส.บ เทคโนโลยียานยนต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

** วิศวกรทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยี ไทน-เยอรมัน

Visitors: 84,307